Space Weather Transmissions

Transmission Archive

January 4 2018

 

2018

Sodarshan Chakra Kriya

Mandhavani Kriya

 

Night Playlist ~ 

Rakhe Rakhanhar

Chattr Chakra Vartee

Aap Sahaee Hoa

 
Paramatma Siri Sadhana