Space Weather Transmissions

Transmission Archive

January 20 2018

 

Isht Sodhana Mantra ~ 

Dharti Hai

Akash Hai

Guru Ram Das Hai

30th Pauri of Japji ~ Eka Maee

 
Paramatma Siri Sadhana